Get Adobe Flash player

หลักสูตร ปวช.และปวส.

      

หลักสูตร ปวช.  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ

Curriculum for the Certificate of Vocational Education in Commerce

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ของกรมอาชีวศึกษา  

แผนการเรียนระดับ ปวช. 


หลักสูตร ปวส.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาการโรงแรม

กระทรวงศึกษาธิการ

 

แผนการเรียนระดับ ปวส.

 

แผนการเรียนระดับ ปวส. สำหรับผู้ที่จบมัธยมปลาย